ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Rilana Altena – Lunara


Artikel 1 Inleiding

 1. Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf     Lunara bedoeld. Met “je”, “jij” en “jou(w)” wordt de klant bedoeld.


Definities:

- Lunara; natural happiness: Lunara is opgenomen in het handelsregister onder nummer 59128356,mede handelend onder de namen Hypnobalans.

- Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Lunara, zoals maar niet beperkt tot: therapeutische behandeling, online programma’s, live bijeenkomsten, coaching(trajecten).

- Producten: Alle producten die kunnen worden aangeschaft bij Lunara, zoals maar niet beperkt tot: boeken .

- Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.


Contactgegevens:

Bezoek- en postadres: Kievitstraat 28 Hengelo

E-mail: info@lunara.nl en hypno.rilana@gmail.com


Artikel 2 Werkingssfeer

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met mij.

2.2           Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.

2.3           Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk         door mij zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken aten door mij van een eventuele          van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het            betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleed met betrekking tot later aangegane echtsverhoudingen.

2.4           Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen mij en jou,             word je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien                  gesloten overeenkomsten.

2.5           Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1           Mijn diensten zijn bedoeld voor mannen, vrouwen, jongeren en kinderen, eventueel ouders en leerkrachten.  Je verklaart middels het aangaan van een overeenkomst met mij dat je aan voorgaande voorwaarden voldoet.

3.2           Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte          schriftelijk aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.3           De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede      eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders             aangegeven.

3.4           Door mij gedane mondeling toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.5           Overeenkomsten, opdrachten en wijzingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb                geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.

3.6           Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.

3.7           indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet aan mij worden verstrekt, heb ik het recht          de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de         gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

3.8           Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen        die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt      goedgekeurd.


Artikel 4 Inschakeling van derden

4.1           Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaald werkzaamheden        te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet                aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

4.2           Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken,     ga ik ervan uit  en bevestig ik zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.


Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s

5.1           In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools om een natural happy life te hebben. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten, schrijfwerk, oefeningen die bij het programma horen. Het succes van de training is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat de resultaten goed zijn. Wel zal ik me inspannen dat jij de juiste handvatten hebt om resultaten te kunnen behalen en sta ik binnen de        grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik beid is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat beschreven op mijn website. Indien nodig zal een eindtermijn van een pakket per e-mail aan je bekend gemaakt worden.

5.2           Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail                  worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Ene nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van           het programma plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in mijn agenda is, om een gesprek in te halen.            Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren                   afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.


Materialen en licenties

5.3           Ik streef ernaar de materialen aan de deelnemers te geven, of toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen.          Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te    voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit              bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een             nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.


Niet goed, geld terug garantie/proefperiode

5.4           Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien)       dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan info@lunara.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

5.5           Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en            moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van    toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.


Artikel 6 Bijzondere voorwaarden behandeling/coaching

6.1           De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis in. Ik zal mij inspannen om            een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de      overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam therapeutisch     behandelaar/coach verwacht mag worden.

6.2           Afspraken dienen minimaal 72 uur van tevoren per e-mail hypno.rilana@gmail.com worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 72 uur van tevoren wordt afgezegd, dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.


Artikel 7 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

Toegangskaart

7.1.          Wanneer je wil deelnemen aan een event, die je middels de door mij voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te             schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus    worden door mij als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte   gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.


Toegang en verblijf

7.2           Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op eerste        verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden, te tonen.

7.3           Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst die je je te gedragen in overeenstemming             met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen                conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven      aanwijzingen en instructies op te volgen.

7.4           Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen)                verwijderen, indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit          anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in       dat geval geen recht op restitutie.


Annulering en restitutie

7.5           In afwijking van artikel 7.6 en 7.7 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan tot 10 dagen voor de    bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of het niet op komen dagen een no-show-fee van €          49,00 incl. Btw.

7.6           Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt        restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.

7.7           indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je         kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail contact met mij op te nemen en vooraf            goedkeuring te krijgen.

7.8           Indien het event door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal ik uitsluitend verplicht      zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de toegangskaart, ongeacht welke prijs voor de toegangskaart is              betaald.

7.9           Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het betreffende event binnen 14              (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.

7.10         Het restitutieverzoek zoals beschreven in 7.9 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden           beantwoord.

7.11         Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang     tot een ander event.


Intellectuele eigendommen

7.12         Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen.       Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heb gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of       verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.


Aansprakelijkheid

7.13         Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het event en/of de live      bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel            te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

7.14         Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

7.15         Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of      nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt                veroorzaakt.


Artikel 8 Opschorting en ontbinding

8.1           Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

8.2           Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat     nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden          gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde         instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3           Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de                verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is        gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat je de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede                grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten            voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

8.4           In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor      zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere           omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst       terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige               schadevergoeding of schadeloosstelling.

8.5           Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de    nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.


Artikel 9 Prijzen en betalingsvoorwaarden

9.1           De prijzen van mijn programma’s staan op de website van www.hypnobalans.nl en www.jouwstudiemaatje.nl. Deze prijzen zijn altijd btw-vrij, tenzij anders staat aangegeven.

9.2           Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na               afronding van het programma verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

9.3           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na    factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

9.4           Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk                 toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag            blokkeren.

9.5           Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling                administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de     administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het    programma en de Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor coaching    gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt                   de vordering overgedragen aan een incassobureau.

9.6           indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die   gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het     verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een       volledige maand wordt aangemerkt.

9.7           Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die      incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een               eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot               dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de                  verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

9.8           Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 2 (een) week na dagtekening            van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend., bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame             of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

9.9           Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een           reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met    inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.

9.10         Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te      vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

9.11         Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn     alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de              tenaamstelling van de factuur.


Artikel 10 Overmacht

10.1         Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een                  omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandling of in het verkeer                 geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

10.2         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en               jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan                uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet stroring,              terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht          te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn   verbintenis had moeten nakomen.

10.3         Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien             deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder                  verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

10.4         Voor zover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk           ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige          waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nat e komen gedeelte te factureren.


Artikel 11 Intellectueel eigendom/gebruik materialen

11.1         Op de teksten, materialen, foto’s behorende bij mijn diensten en website bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de               afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik              hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

11.2         Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma,          tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

11.3         Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5000,00 verschuldigd voor iedere overtreding         alsmede € 1000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de    boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.


Artikel 12 Klachten

12.1         Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten               weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik              in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan                 ik niet in behandeling nemen.


12.2         Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering          ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of           schadeloosstelling.

12.3         Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1         Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat s uitgegaan van door jou verstrekte               onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.2         Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien     die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

13.3         Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde            winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij          voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

13.4         Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden     verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

13.5         iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, o verband houdt met een toerekenvatbare tekortkoming     en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe        schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

13.6         Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of           redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.

13.7         In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn,         zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op      te heffen.


Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens

14.1         Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die wij in het kader van hun overeenkomst           van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit dor de ander is medegedeeld of          als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2         Indien ik op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie         aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen                 op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan       ook.

14.3         Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd        mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

15.1         Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil    aan de rechter voorleggen.

15.2         Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we de geschillen voorleggen aan de rechter te Almelo

15.3         Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 16 Slotbepalingen

16.1         Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden        van toepassing zijn, gaat het bepaalde in overeenkomst voor.

16.2         Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde     of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten,        regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

16.3         Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd   mochten worden, blijft het overige in deze algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in        overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de trekking       van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

16.4         Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of           indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald                in 16.3 overeenkomstig van toepassing.

16.5         Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent die niet dat de bepalingen daarvan niet van     toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de                 bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

16.6         Ik ben bevoegd om wijzingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzingen treden in werking op het              aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is          aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van    de algemene voorwaarden is kenbaar via www.hypnobalans.nl of www.jouwstudiemaatje.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

 

PRIVACY VERKLARING

Ik neem DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.


Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!


Lunara www.lunara.nl, Hypnobalans www.hypnobalans.nl en Jouw Studiemaatje www.jouwstudiemaatje.nl (deze vallen onder Lunara)

April 2018

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Lunara zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet 

OVER mij

Lunara.nl, jouwstudiemaatje.nl en hypnobalans.nl wordt beheerd door Rilana Altena van Lunara.


Mijn gegevens zijn:
Lunara

Kievitstraat 28

7557 AR Hengelo

KvK: 24402986


WELKE GEGEVENS verzamel ik?

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Of ik heb jouw gegevens gevraagd bij het aanmelden voor een workshop op een festival of wanneer je een consult op een festival hebt gehad.

Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam

 • e-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Website

 • Bedrijfsnaam

 • Straat en huisnummer

 • Postcode en woonplaats

 • KvK nummer

 • IP-adres

 • Btw nummer

MET WELK DOEL GEBRUIK ik DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in MailerLite en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.


JOUW GEGEVENS OP lunara.NL

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen. 

Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailerLite.
De servers van MailerLite zijn gevestigd in de Litouwen. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in Litouwen. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MailerLite vind je hier

Daarnaast deel ik gegevens, die ik verkregen heb via het aanvragen van een gratis workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. 


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. 

COOKIES 

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn websites wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn websites mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn websites teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. 


FACEBOOK ADVERTENTIECOOKIES

Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. 

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier

  

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen. 
Heb je verder nog vragen over mijn cookies? Neem dan gerust contact met mij op. 


SOCIAL MEDIA

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn websites te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

LINKS

Op mijn websites zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Lunara om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


BEWAARTERMIJN

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@lunara.nl


WIJZIGINGEN

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.